Identifying relevant sections (Xác định các phần có liên quan)

    0
    1. Skim the title of the reading passage below. What can you predict about the topic of the reading passage from the title?

    Đọc lướt tiêu đề của bài đọc dưới đây. Bạn có thể dự đoán gì về chủ đề của bài đọc từ tiêu đề?
    (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo)