Luyện tập 5 cách đọc giờ trong tiếng Anh 1

  0
  Điền cách đọc giờ đúng vào chỗ trống:

  What time is it?

  Giờ khắc 6:45 

   

  Giờ rưỡi (dùng "half"): 9:30 

  Giờ hơn (dùng "past"): 10:05 

  Giờ hơn (dùng "past"): 7:20 

  Giờ kém (dùng "to"): 1:35 

  Giờ kém (dùng "to"): 5:55