Luyện tập vui Từ vựng tiếng Anh về quê hương

  0
  Bài 1: Nghe audio và điền từ nghe được vào ô trống:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Bài 2: Điền từ vào ô trống dựa vào nghĩa đã cho (Tham khảo các bảng từ vựng đã cho)

  • Quê hương
  • đường mòn
  • cái ao
  • dân số
  • thành phố biển
  • nhộn nhịp
  • mang tính đương đại
  • rất lớn
  • mang tính truyền thống
  • đẹp như tranh