Part 2: Practice exercises (Bài tập luyện tập)

  0
  2. The questions a-d are about the text below. They should be in the same order as the information in the text but they have been mixed up. Put the questions in the right order. You do not have to answer them.

  Các câu hỏi a-d liên quan đến văn bản dưới đây. Chúng phải xếp theo thứ tự giống như thông tin xuất hiện trong văn bản nhưng đã bị lẫn lộn. Sắp xếp lại các câu hỏi theo đúng thứ tự. Bạn không cần phải trả lời.

  a. Money is only one consideration for politicians. Give evidence from the text to show this.
  b. Illustrate how celebrities can influence politicians.
  c. Give examples from the text of different types of policies.
  d. Apart from celebrities, which other forces can influence politicians?

  1.

  2.

  3.

  4.