Unit 10

  0

  Welcome to your Unit 10

  Bài 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

  1. We play  
  play badminton
  2. My friend and I play  
  play soccer
  3. I like  
  skipping rope
  4. My friend and I like  
  play chess

  Bài 3: Nhìn tranh và hoàn thành những từ còn thiếu

  1. That is a p  
  black pen
  2. This is my ru
  rubber
  3. What’s that? – It’s a pe
  Cartoon pencil
  4. These are my ru.
  yellow rulers
  5. My cla is big.
  classroom
  6. I like playing hide-and-sk.
  hide-and-seek
  7. Hoa and her friends like playing blind man’s bl.
  blind man’s bluff
  8. My brother likes  ating
  skating
  9. Do you like skpping?
  skipping rope
  10. They like playing chss
  play chess

  Bài 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

  1. skating / he / likes /.

  2. at / play / break time / hide-and-seek / they /.

  3. do / table tennis / like / you / ?

  4. break time / do / play / at / you / what / ?