Tổng hợp từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ H thông dụng và hay nhất

Trong tiếng Anh, từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” chiếm số lượng không hề ít; trái lại, bạn sẽ ít khi thấy chữ “H” đứng vị trí cuối câu hay giữa câu. Trong bài viết bên dưới, hãy cùng FLYER tìm hiểu nhiều hơn về những từ bắt đầu bằng chữ cái thú vị này và để xem bạn biết được bao nhiêu trong số những từ này nhé!

từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H”
Phân loại từ bắt đầu bằng chữ H

1. Vì sao phải học từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” theo nhóm?

Với số lượng từ tiếng Anh bắt đầu bằng “H” “khổng lồ”, bạn nên chia những từ này thành các nhóm nhỏ để có thể học được nhiều nhất. Học từ theo nhóm tức là học theo chủ đề, theo phát âm hoặc dựa trên sự giống nhau khác nhau của các từ…

Học từ vựng theo nhóm có một số lợi ích sau:

 • Giúp não bạn hoạt động hiệu quả hơn khi bạn nạp một nhóm từ với những chủ đề nhất định: Khi học theo nhóm, bạn sẽ biết cách phân biệt giữa các từ để có thể ghi nhớ lâu hơn hoặc bạn cũng sẽ biết những từ nào thường được sử dụng khi nhắc đến chủ đề đó.
 • Khi nhớ lại, bạn sẽ nhớ lại đầy đủ hơn do nhớ phần này sẽ dễ dàng liên hệ ngay đến phần khác. Ví dụ: Khi học các từ “house” (chỉ nhà), “home” (nhà, đặc biệt là nơi bạn sống cùng gia đình), “habitation” (hoạt động sống trong một tòa nhà), bạn có thể nhớ được rõ hơn những từ gần nghĩa này, đồng thời biết cách học và ứng dụng chúng đúng cách nhất.
từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H”
Những từ gần nghĩa bắt đầu bằng chữ “H” 

2. Một số từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” có nhiều chữ cái nhất

Các từ bắt đầu bằng chữ “H” trong tiếng Anh cực kì phong phú và đa dạng. Cùng FLYER khám phá một số từ ngắn nhất,dài nhất và phổ biến nhất bắt đầu bằng chữ “H” nhé. 

Số chữ cái

Từ

Loại từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

2 chữ cái

Hi

thán từ

/hai/

xin chào

He

đại từ

/hiː/

Anh ấy

3 chữ cái

Hat

danh từ

/hæt/

cái mũ

Had

động từ

/hæd/

có (quá khứ của have)

Hit

động từ

/hit/

đánh

His

đại từ

/hiz/

của anh ấy

Her

đại từ

/hɜ:[r]/

của cô ấy

How

phó từ

/haʊ/

thế nào

Hip

danh từ

/hip/

Hông

4 chữ cái

Have

động từ

/hæv/

High

tính từ

/hai/

cao

Here

phó từ

/hiə[r]/

ở đây, tại đây

Help

động từ

/help/

giúp đỡ

Home

danh từ

/həʊm/

nhà

Hand

danh từ

/hænd/

bàn tay

Hope

động từ

/həʊp/

hi vọng

Hour

danh từ

/’aʊə[r]/

giờ

Huge

tính từ

/hju:dʒ/

khổng lồ

Hear

động từ

/hiə[r]/

nghe

heat

danh từ

/’hi:t/

nóng

host

danh từ

/həʊst/

chủ nhà

hunt

động từ

/hʌnt/

đi săn

hero

danh từ

/’hiərəʊ/

anh hùng

hide

động từ

/haid/

ẩn giấu

hair

danh từ

/heə[r]/

tóc

hell

động từ

/hel/

địa ngục

hall

danh từ

/hɔ:l/

đại sảnh

horn

danh từ

/hɔ:n/

cái sừng

hill

danh từ

/hi/

đồi

hard

tính từ

/hɑ:d/

khó khăn

half

phó từ

/hɑ:f/

một nửa

hire 

động từ

/’haiə[r]/

thuê

hole

danh từ

/həʊl/

lỗ, hố

heel 

danh từ

/hi:l/

gót chân

harm

động từ

/hɑ:m/

tổn hại

high

tính từ

/hai/

cao

hour

danh từ

/’aʊə[r]/

giờ

hers

đại từ

/hɜ:z/

của cô ấy

hurt

động từ

/hɜ:t/

bị đau

hook

danh từ

/hʊk/

cái móc

huge

tính từ

/hju:dʒ/

khổng lồ

hang

động từ

/hæη/

treo

5 chữ cái

House

danh từ

/haʊs/

ngôi nhà

Human

danh từ

/’hju:mən/

nhân loại

Heart

danh từ

/hɑ:t/

trái tim

Hotel

danh từ

/’həʊ’tel/

nhà nghỉ

Happy

tính từ

/’hæpi/

vui vẻ

Heavy

tính từ

/’hevi/

nặng

Horse

danh từ

/hɔ:s/

con ngựa

Hence

danh từ

/hens/

vì thế

Hurry

tính từ

/’hʌri/

vội

6 chữ cái

Health

danh từ

/helθ/

sức khỏe

Happen

động từ

/’hæpən/

xảy ra

Handle

động từ

/’hændl/

xử lý

Hardly

trạng từ

/’hɑ:dli/

khó khăn

Hungry

tính từ

/’hʌηgri/

đói bụng

Horror

tính từ

/’hɒrə[r]/

kinh dị, ghê rợn

Hollow

tính từ

/’hɒləʊ/

rỗng

Hammer

danh từ

/’hæmə[r]/

búa

Humour

danh từ

/’hju:mə[r]/

hài hước

Honest

tính từ

/’ɒnist/

trung thực

Heaven

danh từ

/’hevn/

thiên đường

Hobby

danh từ

/’hɒbi/sở thích
Heightdanh từ/hait/chiều cao
Honourtính từ/’ɒnə[r]/kính trọng
7 chữ cáiHolidaydanh từ/’hɒlədei/kỳ nghỉ
Howevertrạng từ/haʊ’evə[r]/tuy nhiên
Himselfđại từ/him’self/bản thân anh ấy
Historydanh từ/’histri/lịch sử
Hundreddanh từ/’hʌndrəd/trăm
Herselfđại từ/hɜ:’self/bản thân cô ấy
Husbanddanh từ/’hʌzbənd/chồng
Healthytính từ/’helθi/khỏe mạnh, lành mạnh
highwaydanh từ/’haiwei/đường cao tốc
8 chữ cáiHighlanddanh từ/’hailənd/cao nguyên
Hospitaldanh từ/’hɒspitl/bệnh viện
Hardwaredanh từ/’hɑ:dweə[r]/phần cứng
Heritagedanh từ/’heritidʒ/gia tài
Humanitytính từ/hju:mænəti/nhân loại
Historictính từ/hi’stɒrik/lịch sử
Homelesstính từ/’həʊmlis/vô gia cư
Horribletính từ/’hɒrəbl/

kinh khủng

Hesitate

động từ

/’heziteit/

do dự

homework

danh từ

/’həʊmwɜ:k/

bài tập về nhà

humorous

tính từ

/’hju:mərəs/

hài hước

humanity

danh từ

/hju:mænəti/

nhân loại

9 chữ cái

Household

danh từ

/’haʊshəʊd/

hộ gia đình

Highlight

danh từ

/’hailait/

điểm nổi bật

Historian

danh từ

/hi’stɔ:riən/

nhà sử thi

Hierarchy

danh từ

/’haiərɑ:ki/

hệ thống cấp bậc

Hurricane

danh từ

/’hʌrikən/

bão

Hostility

danh từ

/’hɒ’stiləti/

thù địch

Honeymoon

danh từ

/’hʌnimu:n/

tuần trăng mật

Happiness

danh từ

/’hæpinis/

niềm hành phúc

10 chữ cái

Historical

tính từ

/hi’stɒrikl/

thuộc lịch sử

Horizontal

tính từ

/hɒri’zɒntl/

ngang, nằm ngang

Helicopter

danh từ

/’helikɒptə[r]/

máy bay trực thăng

Homosexual

tính từ

/,hɒmə’sek∫ʊəl/

đồng tính luyến ái

Hemisphere

danh từ

/’hemisfiə[r]/

bán cầu

Hypothesis

danh từ

/hai’pɒθəsis/

sự giả thuyết

Hematology

danh từ

/ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/

huyết học

Hesitation

danh từ

/,hezi’tei∫n/

do dự

Honourable

tính từ

/’ɒnərəbl/

danh giá, vẻ vang

Hysterical

tính từ

/hi’sterikl/

loạn trí

Harmonious

tính từ

/hɑ:’məʊniəs/

hài hòa

11 chữ cái

Hospitality

tính từ

/hɒspi’tæləti/

lòng hiếu khách

Handicapped

tính từ

/’hændikæpt/

tật nguyền, bất lợi

Heavyweight

tính từ

/heviweit/

hạng nặng

Homogeneous

tính từ

/hɒmə’dʒi:nəs/

đồng nhất 

Handwriting

danh từ

/’hændraitiη/

chữ viết tay

Humiliation

danh từ

/hju:mili’ei∫n/

sự sỉ nhục

Hairdresser

danh từ

/’heə,dresə[r]/

thợ cắt tóc

Housekeeper

danh từ

/’haʊski:pə[r]/

người quản gia

12 chữ cái

Headquarters

danh từ

/’hedkɔ:təz/

trụ sở chính

Humanitarian

danh từ

/,hju:mæni’teəriən/

nhân đạo

Hypothetical

tính từ

/,haipə’θetikl/

giả thuyết

Hypertension

danh từ

/,haipə’ten∫n/

tăng huyết áp 

Handkerchief

danh từ

/’hænkət∫if/

khăn tay

Hypertensive

tính từ

/’haipə:’tensiv/

tăng huyết áp

Heartbreaker

danh từ

/ˈhɑɚtˌbreɪkɚ/

người làm tan nát trái tim

13 chữ cái

Heterogeneous

tính từ

/,hetərə’dʒi:niəs/

không đồng nhất

Homosexuality

danh từ

/,hɒməsek∫ʊ’æləti/

đồng tình luyến ái

Hydroelectric

tính từ

/,haidrəʊi’lektrik/

thủy điện

Housecleaning

danh từ

/ˈhaʊsˌkliːnɪŋ/

dọn nhà

Hallucination

tính từ

/həlu:si’nei∫n/

ảo giác

Hundredweight

danh từ

/hʌndrədweit/

trăm cân

14 chữ cái

Historiography

tính từ

/histɔ:ri’ɔgrəfi/

lịch sử học

Hypersensitive

tính từ

/,haipə’sensətiv/

quá mẫn cảm

Hypoallergenic

tính từ

/ˌhaɪ.pəʊˌæl.əˈdʒen.ɪk/

không gây dị ứng

Một số từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H” có nhiều chữ cái nhất

3. Từ bắt đầu bằng chữ “H” theo chủ đề

Nếu như ở mục trên phân loại từ bắt đầu bằng chữ “H” theo số lượng chữ cái trong từ thì ở phần này, FLYER sẽ phân loại theo các chủ đề từ vựng nhé!

từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H”
Từ bắt đầu bằng chữ “H” theo chủ đề

Chủ đề

Từ

Loại từ

Phiên âm

Nghĩa

Tính cách con người

Hardworking

tính từ

/ˈhɑɚdˈwɚkɪŋ/

Chăm chỉ

humorous

tính từ

/’hju:mərəs/

hài hước

hot-tempered

tính từ

/,hɒt’tempəd/

nóng tính

honest

tính từ

/’ɒnist/

trung thực         

haughty

tính từ

/’hɔ:ti/

kiêu căng

hospitality

tính từ

/hɒspi’tæləti/

hiếu khách

Cơ thể con người và sức khỏe

health

danh từ

/helθ/

sức khỏe

hair

danh từ

/heə[r]/

tóc

hand

danh từ

/hænd/

bàn tay

head

danh từ

/hed/

đầu

headache

danh từ

/’hedak/

đau đầu

heel

danh từ

/hi:l/

gót chân

hip

danh từ

/hip/

hông

Chào hỏi

hello

thán từ

/hə’ləʊ/

xin chào

hi

thán từ

/hai/

xin chào

Thiên nhiên

hill

danh từ

/hi/ 

đồi núi

Hurricane

danh từ

/’hʌrikən/

Bão lớn

hippopotamus

danh từ

/ˌhɪpəˈpɑːtəməs/

con hà mã

hedgehog

danh từ

/’hedʒhɒg/

con nhím

hamster

danh từ

/’hæmstə[r]/

chuột hamster

hawk

danh từ

/hɔ:k/

chim ưng

hart

danh từ

/hɑ:t/

con hươu

hyena

danh từ

/hai’i:nə/

linh cẩu

hare

danh từ

/heə[r]/

thỏ rừng

horse

danh từ

/hɔ:s/

con ngựa

hen

danh từ

/hen/

gà mái

hound

danh từ

/haʊnd/

chó săn

honeycomb

danh từ

/’hʌnikəʊm/

sáp ong

Đồ ăn

hamburger

danh từ

/’hæmbɜ:gə[r]/

bánh kẹp

ham

danh từ

/hæm/

giăm bông

hot dog

danh từ

/,hɒt’dɒg/

bánh mì kẹp xúc xích

4. Lưu ý khi đọc từ bắt đầu bằng chữ H

từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “H”
Đọc các từ bắt đầu bằng chữ “H”

Âm “H” trong tiếng Anh khi đứng đầu từ có thể được đọc theo hai cách phổ biến sau:

 • Đọc là /h/ (phát âm nhẹ nhàng

Ví dụ:

horse – /hɔ:s/ (con ngựa);

hospitality – /hɒspi’tæləti/ (hiếu khách)

 • “H” trong từ có thể tạo thành một âm câm, tức là khi phát âm sẽ không đọc âm này, bỏ qua âm này và đọc âm khác

Ví dụ: 

TừPhiên âmNghĩa
honest/ˈɑːnɪst/trung thực
honor/ˈɑːnər/danh dự
honorable/ˈɑːnərəbl/danh giá
honorary/ˈɑːnəreri/được trao như một danh dự
honorific/ˌɑːnəˈrɪfk/ kính cẩn
hourglass/ˈaʊrglæs/đồng hồ cát
Từ bắt đầu bằng chữ “H” nhưng không câm âm /h/

Để hiểu rõ hơn về cách đọc âm “H” trong tiếng Anh, bạn hãy thử xem đoạn video sau và luyện tập nha:

Cách phát âm /h/ trong tiếng Anh

5. Bài tập

Chọn phương án đúng nhất

I would be ….to meet him.

2. Be careful! Fast food is not good for your….

3. She was so…. that she finished all the homework.

4. I had a …. so I couldn’t go to school yesterday.

5. That summer was the first time that I had ever seen the ….

6. Tổng kết

Ngoài những từ vựng bắt đầu bằng chữ “H” mà FLYER kể trên, trong tiếng Anh còn rất nhiều từ vựng như thế và còn rất nhiều từ vựng khác nữa. Do đó, để học và ứng dụng tốt nhất, bạn nên xác định mục tiêu học của mình để có thể tìm và ghi nhớ những từ quan trọng, hữu ích với bạn nhé.

Cùng đăng ký tài khoản ngay tại Phòng luyện thi ảo FLYER để được luyện tập nhiều hơn và có thể viết bài văn tiếng Anh thành thạo hơn bạn nhé! Trong thế giới đầy màu sắc của FLYER có vô số những đề thi “xịn” kết hợp các tính năng game hấp dẫn đang chờ bạn bước vào để chinh phục và khám phá đó. Tham gia cùng FLYER ngay nào!

Đừng quên tham gia ngay nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL cùng FLYER để được cập nhật các kiến thức vài tài liệu tiếng Anh mới nhất nhé.

>>> Xem thêm:

  ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM FLYER

  ✅ Trải nghiệm miễn phí ôn luyện phòng thi ảo chuẩn quốc tế
  ✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyên...
  ✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

  Comments

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Dung Pham
  Dung Pham
  "Never make the world change your smile, let your smile change the world"

  Related Posts