Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 13

  0
  Hoàn thành bảng:

  Noun

  Adjective

  culture

  ethnic

  globalisation

  modern

  multicultural

  nation