Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 4: Chọn “True” hoặc “False”

  1. Câu ghép là câu có 2 hay nhiều mệnh đề độc lập được kết nối với nhau bằng các liên từ kết hợp, trạng từ liên kết, liên từ tương quan, hoặc bằng dấu chấm phẩy.

  2. Có thể sử dụng trạng từ để liên kết 2 mệnh đề độc lập thành một câu ghép

  3. “Besides” là một trạng từ liên kết dùng để chỉ sự mâu thuẫn hoặc trái ngược

  4. “Afterward” là trạng từ liên kết chỉ trật tự và thời gian

  5. Có thể sử dụng liên từ liên quan để liên kết 2 mệnh đề độc lập thành một câu ghép

  6. Liên từ tương quan là những cặp từ nối luôn luôn đi với nhau và có thể tách ra được.

  7. Có thể sử dụng dấu chấm để liên kết 2 mệnh đề độc lập thành một câu ghép

  8. Câu phức hợp (complex-compound sentence) là câu có duy nhất một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đề phụ.

  9. Có thể sử dụng liên từ phụ thuộc để liên kết 2 mệnh đề độc lập thành một câu phức

  10. Có thể sử dụng các đại từ quan hệ để liên kết 2 mệnh đề độc lập thành một câu ghép