Bài tập 5: Hoàn thành các thành ngữ diễn tả sự khó khăn sau đây

  0

  Bài tập 5: Hoàn thành các thành ngữ diễn tả sự khó khăn sau đây

  1. A … nut to crack

  2. A … act to follow

  3. In over your …

  4. A … in the neck

  5. It’s quite … at times

  6. Stuck between a rock and a … place

  7. In deep …

  8. Get into a …