Bài tập từ vựng tiếng Anh về thời tiết 1

  0
  Chọn đáp án đúng dựa vào bảng 1.1.

  1. Từ nào dưới đây mang nghĩa “mưa bóng mây”?

  1. “gloomy” nghĩa là gì?

  1. Từ “downpour” thuộc loại từ gì?

  4. Từ nào mô tả đúng nhất bức tranh sau:

  1. Từ nào mô tả đúng nhất bức tranh sau: