Bài tập từ vựng tiếng Anh về thời tiết 3

  0
  Dựa vào bảng 1.3. điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống:

  1. TRNADO 
  2. ALE 
  3. BLIZARD 
  4. HURRICAN
  5. WINSTORM