bài tập về bảng phiên âm – Chọn từ có âm tiết được gạch chân có phát âm khác với những từ còn lại

  0
  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. undo         
  B. unique         
  C. unit           
  D. university

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. push
  B. sugar
  C. put
  D. butter

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. breathe
  B. author
  C. there
  D. other

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. started
  B. decided
  C. looked
  D. sacred

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. driven
  B. kite 
  C. unite 
  D.  life

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. cow
  B. show
  C. row
  D. blow

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. head
  B. mean
  C. weather
  D. bread

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. cough
  B. enough
  C. rough
  D. though

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. rises
  B. chooses
  C. horses
  D. houses

  Choose the word which has a different sound in the bold part

  A. site
  B. sun
  C. seven
  D. sure