Unit 2

  0

  Welcome to your Unit 2

  Bài 1: Hoàn thành các câu sau

  1. This my school. 
  2. What’s name? 
  3. How you? 
  4. Hi. Nam. I Mai. 
  5. Nice to you. 
  6.  is Quan. 
  7.  name is Hien. 
  8. I’m . Thank you.

  Bài 2: Chọn từ cho sẵn điền vào chỗ trống

  How / my / what’s.  

  1. your name? 
  2. name’s Nam. 
  3. do you spell your name? 
  4. What’s name? Her name is Hoa.
  5.  How old she? She is ten years old.

  1. How ___ you?

  2. Bye. ___ you later.

  3. ___. I’m Trung

  4. Goodbye. See you___

  5. What’s ___? It’s a ruler.

  Previous article Unit 1 Quiz
  Next article Unit 3
  Life is a journey, not a destination. Cuộc sống là một hành trình của trải nghiệm, học hỏi và sống hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.