Bài tập tiếng Anh lớp 9 chi tiết theo từng chủ điểm giúp bạn ôn tập từ vựng và ngữ pháp hiệu quả

Lớp 9 có thể được đánh giá là giai đoạn “nước rút” để ôn tập toàn bộ các kiến thức tiếng Anh quan trọng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong bài viết dưới đây, FLYER xin gửi tới bạn những dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 trọng tâm giúp bạn củng cố về từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh một cách hệ thống theo chương trình sách giáo khoa mới. Mời bạn cùng theo dõi!

1. Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 9

Bài tập tiếng Anh lớp 9
Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 9

Trong chương trình tiếng Anh lớp 9, học sinh được tìm hiểu 12 unit chính xuyên suốt 2 học kỳ. Tại mỗi unit, học sinh sẽ đi sâu vào các kiến thức về ngữ pháp và từ vựng tương ứng với từng chủ đề. Hãy cùng FLYER nhìn lại những kiến thức trọng tâm  trước khi thực hành các dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 trong phần này nhé!

Học kỳNội dung
Học kỳ IUnit 1: Local Environment (Môi trường địa phương)
Unit 2: City Life (Cuộc sống thành thị)
Unit 3: Teen Stress And Pressure (Áp lực và căng thẳng trong đời sống của thanh thiếu niên)
Unit 4: Life In The Past (Cuộc sống trong quá khứ)
Unit 5: Wonders Of Viet Nam (Kỳ quan của Việt Nam)
Unit 6: Viet Nam Then and Now (Việt Nam xưa và nay)
Học kỳ IIUnit 7: Recipes and Eating habits (Công thức nấu ăn và thói quen ăn uống)
Unit 8: Tourism (Du lịch)
Unit 9: English In The World (Tiếng Anh trên thế giới)
Unit 10: Life On Other Planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác)
Unit 11: Changing roles in society (Sự thay đổi vai trò trong xã hội)
Unit 12: My future career (Sự nghiệp tương lai của tôi)
12 unit trong chương trình tiếng Anh lớp 9

1.1. Từ vựng tiếng Anh lớp 9

Theo chương trình tiếng Anh lớp 9 mới, học sinh có cơ hội tìm hiểu về những từ vựng tiếng Anh xoay quanh các chủ đề thú vị và hữu ích trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Từ những chủ đề về địa danh của đất nước Việt Nam, đến tìm hiểu các nền văn hóa trên thế giới, cũng như tìm hiểu các vấn đề xoay quanh môi trường học tập như áp lực đồng trang lứa hay định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Để tìm hiểu kỹ hơn về các chủ đề này, bạn có thể tham khảo hơn 300+ từ vựng tiếng Anh lớp 9 trong bài viết:

Tổng hợp 300+ từ vựng tiếng Anh lớp 9 từ cơ bản đến nâng cao theo chương trình SGK mới

Ngoài ra, bạn có thể ôn lại danh sách từ vựng này qua video:

1.2. Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 bao gồm các chủ điểm về thì, từ loại và câu văn. Lượng kiến thức về ngữ pháp trong năm học này tương đối nhiều và phức tạp, vì vậy bạn cần phân chia thời gian và luyện tập từng dạng để mang lại hiệu quả tốt nhất. Trong file tài liệu dưới đây, FLYER đã tổng hợp lại các khái niệm và cách sử dụng của toàn bộ các cấu trúc ngữ pháp quan trọng. Bạn có thể tải xuống và ôn tập hàng ngày.

Xem thêm: 10 dạng bài tập & ngữ pháp tiếng Anh lớp 9 sát nhất với chương trình SGK mới 

2. Bài tập tiếng Anh lớp 9 ôn tập ngữ pháp

Luyện tập là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để giúp bạn ghi nhớ và sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo. Với mỗi chủ điểm ngữ pháp, FLYER sẽ đưa ra những bài tập để củng cố kiến thức về chủ điểm đó. Bạn hãy thực hành các bài tập tiếng Anh lớp 9 theo từng chủ điểm cụ thể trong phần dưới đây nhé! 

Bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập tiếng Anh lớp 9 ôn tập ngữ pháp

2.1. Bài tập về câu phức

Bài 1: Hoàn thành câu phức bằng cách điền các liên từ phù hợp

1. She went to the store ___ she needed to buy some groceries.

2. He is studying hard ___ he can pass the exam.

3. They decided to go on a trip ___they finished their work.

4. He finished his homework ___ he went to bed.

5. ___ of studying hard, she achieved excellent grades in her exams.

6. He wanted to buy a new car, ___ he couldn't afford it.

7. ___ I was reading a book, my phone rang.

8. He has been feeling tired ___ he started working night shifts.

9. I would go to the party, ___ I'm feeling tired.

10. ___ he was tired, he pushed himself to finish the marathon.

Bài tập 2: Viết các câu sau thành câu phức, sử dụng các từ gợi ý

2.2. Bài tập về câu bị động

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập về câu bị động

2.3. Bài tập tiếng Anh lớp 9 về cụm động từ (phrasal verbs)

Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các cụm từ trong bảng dưới đây:

looking forward topick me upfell apartbreak upgave in
carry outhang outbrought abouttook offturned down

 1. She the job offer because the salary was too low.
 2. They decided to after being in a long-distance relationship for years.
 3. Their friendship after a big argument.
 4. We used to at the park every weekend.
 5. The business really after they launched their new product.
 6. Can you up from the airport tomorrow?
 7. The new policies significant changes in the company.
 8. He didn't want to go to the party at first, but eventually to his friends' persuasion.
 9. The company plans to a survey to gather customer feedback.
 10. I'm the weekend so I can relax and unwind.

2.4. Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất
Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu với dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất:

 1. My house is (big) than yours.
 2. This is (interesting) book I've ever read.
 3. She sings (beautifully) than anyone else in the competition.
 4. The red dress is (expensive) than the blue one.
 5. This exercise is (difficult) than the previous one.
 6. The Nile River is (long) river in the world.
 7. This is (difficult) problem I have ever encountered.
 8. Dogs are (loyal) pets than cats.
 9. That movie was (exciting) than I expected.
 10. The weather today is (hot) than yesterday.

2.5. Bài tập tiếng Anh lớp 9 về câu tường thuật

Chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật:

2.6. Bài tập tiếng Anh lớp 9 về câu ước với “wish”

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập tiếng Anh lớp 9 về câu ước với “wish”
Hoàn thành câu bằng cách sử dụng "wish" và chia thì phù hợp:

2.7. Bài tập về câu điều kiện

Bài 1: Hoàn thành các câu sau, sử dụng câu điều kiện loại 1:

 1. If it (rain), we (stay) at home.
 2. If she (study) hard, she (get) good grades.
 3. If they (invite) me to the party, I (go).
 4. If you (need) help, I (be) there for you.
 5. If he (call) me, I (answer) the phone.

Bài 2: Hoàn thành các câu sau, sử dụng câu điều kiện loại 2:

 1. If I (have) more free time, I (read) more books.
 2. If she (live) closer, we (visit) her more often.
 3. If it (snow), we (build) a snowman.
 4. If they (win) the lottery, they (travel) around the world.
 5. If he (study) harder, he (get) better grades.

Bài 3: Hoàn thành các câu sau, sử dụng câu điều kiện loại 3:

 1. If she (study) harder, she (have) passed the exam.
 2. If they (not miss) the bus, they (arrive) on time.
 3. If I (save) more money, I (buy) a new car.
 4. If he (not forget) his keys, he (be) able to enter the house.
 5. If we (book) the tickets earlier, we (get) better seats.

2.8. Bài tập tiếng Anh lớp 9 về mạo từ

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập tiếng Anh lớp 9 về mạo từ
Hãy chọn một trong ba mạo từ (a, an, the) để hoàn thành các câu sau:

 1. I saw beautiful sunset yesterday.
 2. He wants to buy new car.
 3. Can I have apple, please?
 4. She is actress from Hollywood.
 5. They live in apartment in the city.
 6. I need umbrella because it's raining.
 7. He is excellent student in his class.
 8. I watched movie last night.
 9. She adopted adorable puppy from the shelter.
 10. Can you pass me salt, please?

2.9. Bài tập về mệnh đề quan hệ

Hãy hoàn thành các câu sau bằng cách thêm một từ quan hệ phù hợp:

 1. The woman is standing over there is my sister.
 2. This is the house I grew up in.
 3. The book I am reading is very interesting.
 4. Do you know the boy won the competition?
 5. Can you show me the store you bought that shirt?
 6. The movie we watched last night was fantastic.
 7. Is there a park nearby I can walk my dog?
 8. The car he drives is very expensive.
 9. The restaurant serves delicious food is my favorite.
 10. I will never forget the day we met.

2.10. Bài tập về các thì hiện tại, quá khứ, tương lai

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập về các thì hiện tại, quá khứ, tương lai

Các thì cần nhớ trong chương trình tiếng Anh lớp 9:

ThìDạng
Hiện tạiHiện tại đơn
Hiện tại tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành
Quá khứQuá khứ đơn
Quá khứ tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành
Tương laiTương lai đơn
Tương lai gần
Các thì trong chương trình tiếng Anh lớp 9
Chia thì của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:

 1. She (study) for the exam yesterday.
 2. We (play) soccer every weekend.
 3. They (watch) a movie when I called.
 4. I (live) in London for five years.
 5. He (work) at that company since 2010.
 6. By the time I arrived, they (already/leave).
 7. We (visit) our grandparents next week.
 8. She (cook) dinner while he was watching TV.
 9. They (not/go) to the party last night.
 10. I (read) that book when I was in high school.

3. Bài tập tiếng Anh lớp 9 ôn tập từ vựng

Bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập tiếng Anh lớp 9 ôn tập từ vựng
Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các cụm từ sau: carve, authenticity, attraction, artisan, artefacts

 1. The historical museum exhibits various ancient .
 2. The skilled created beautiful pottery.
 3. The famous landmark is a popular tourist .
 4. The of the painting was questioned by experts.
 5. The artist used a sharp tool to intricate patterns on the wood.

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các cụm từ sau: metropolitan, recreational, skyscraper, urban sprawl, grow up

 1. My parents always told me to behave like an adult as I  .
 2. The  area is known for its vibrant nightlife and vibrant arts scene.
 3. The park has various  facilities such as tennis courts, playgrounds, and walking trails.
 4. The observation deck on the top floor of the  offers breathtaking views of the city.
 5. The city's  has resulted in increased traffic congestion and pollution.

Bài 3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các cụm từ sau: breakdown, confident, adulthood, frustrated, left out

 1. After months of preparation, she felt about taking the exam.
 2. comes with new responsibilities and independence.
 3. She felt when her friends made plans without including her.
 4. She expressed her feelings through writing in her journal.
 5. The stress of the situation led to a mental .

Bài 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các cụm từ sau: dogsled, downtown, igloos, pass on, street vendor

 1. The sold delicious hot dogs from his food cart on the busy city street.
 2. She decided tothe opportunity to study abroad and focus on her career instead.
 3. The Inuit people traditionally built as temporary shelters in the Arctic regions.
 4. We decided to go shoppingto explore the city's vibrant atmosphere.
 5. In the remote Arctic regions, people use a to travel across the icy terrain.

Bài 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống, sử dụng các cụm từ sau: sculpture, compartments, nuclear family, marimate, departure

 1. The consists of a married couple and their children living together.
 2. The train had separate for first class and economy passengers.
 3. The art museum displayed a stunning made of marble.
 4. The flight's was delayed due to bad weather conditions.
 5. We need to the chicken in a mixture of herbs and spices before grilling it.

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập tiếng Anh lớp 9 ôn tập từ vựng

4. Bài tập tiếng Anh lớp 9 tổng hợp

bài tập tiếng Anh lớp 9
Bài tập tiếng Anh lớp 9 tổng hợp

Để tổng hợp lại toàn bộ kiến thức trong chương trình tiếng Anh lớp 9, bạn hãy cùng luyện tập thông qua các bài đọc hiểu dưới đây:

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi về chủ đề Life On Other Planets (Cuộc sống trên các hành tinh khác)

Space travel refers to the activity of traveling beyond Earth’s atmosphere using various spacecraft. It is a fascinating and challenging endeavor that has captured the imagination of humans for centuries. The exploration of space has led to significant scientific discoveries and advancements.

One of the most remarkable achievements in space travel was the Apollo 11 mission in 1969, when astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first humans to set foot on the moon. This historic event marked a major milestone in space exploration and inspired future missions.

Space travel involves many risks and requires careful planning and preparation. Astronauts undergo extensive training to adapt to the microgravity environment and to handle emergencies that may arise during their missions. They also rely on advanced technology and equipment to support their journey and ensure their safety.

The International Space Station (ISS) is a prime example of human presence in space. It serves as a research laboratory and living space for astronauts from different countries. The ISS orbits around the Earth, providing scientists with valuable data on various aspects of space travel and its effects on the human body.

The future of space travel holds exciting possibilities. NASA and other space agencies are working on plans to send humans to Mars, which would be a significant milestone in space exploration. Private companies like SpaceX are also making advancements in reusable rocket technology, which could make space travel more accessible and affordable in the future.

Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi về chủ đề Viet Nam Then And Now (Việt Nam xưa và nay)

Viet Nam, a country located in Southeast Asia, has undergone significant changes over the years. Let’s take a look at how Viet Nam has transformed from the past to the present.

In the past, Viet Nam was known for its long history and rich cultural heritage. It was ruled by various dynasties and kingdoms, each leaving its mark on the country’s architecture, art, and traditions. The ancient city of Hoi An, with its well-preserved historic buildings and colorful lanterns, is a testament to Viet Nam’s vibrant past.

However, Viet Nam also experienced a turbulent period during the 20th century. It was colonized by the French and later became involved in the Vietnam War, a conflict that lasted for years and had a profound impact on the country. The scars of war can still be seen in places like the Cu Chi Tunnels, which were used by the Viet Cong during the war.

Since then, Viet Nam has made remarkable progress in various aspects. The economy has grown rapidly, and the country has embraced globalization and modernization. Cities like Ho Chi Minh City and Ha Noi have transformed into bustling metropolises, with skyscrapers, shopping malls, and vibrant street life. Viet Nam has also become a popular tourist destination, attracting visitors from all over the world to explore its natural beauty and cultural treasures.

Education and healthcare have also improved significantly in Viet Nam. The literacy rate has increased, and access to quality education has expanded. The healthcare system has made strides in providing better medical services and improving public health.

Despite the changes, Viet Nam still holds onto its traditions and cultural values. Traditional festivals like Tet, the Vietnamese New Year, are celebrated with great enthusiasm. The Vietnamese people take pride in their cultural heritage, and traditional arts such as water puppetry and silk weaving continue to thrive.

In summary, Viet Nam has gone through a remarkable transformation over the years. From its ancient history and turbulent past to its present-day development and preservation of cultural heritage, Viet Nam is a country that embraces both change and tradition.

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 9 đầy đủ:

Sau khi đã hoàn thành bài tập ôn luyện theo từng chủ điểm ngữ pháp và từ vựng, bạn có thể làm thử một số đề thi tiếng Anh lớp 9 để củng cố lại kiến thức. “Luyện đề” thường xuyên sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc bài thi, tự tin hơn khi làm bài kiểm tra cuối kỳ. 

5. Tổng kết

Trên đây là các dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 trọng tâm mà bạn cần ghi nhớ. Để việc luyện tập đạt được hiệu quả, bạn cần nắm chắc lý thuyết về các cấu trúc ngữ pháp cũng như từ vựng trước khi tiến hành làm bài tập. Điều quan trọng là bạn cần duy trì luyện tập thường xuyên, liên tục để tránh “hao hụt” kiến thức. Chúc bạn ôn tập thật tốt!

Ba mẹ mong muốn con rinh chứng chỉ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo ngay gói luyện thi tiếng Anh trên Phòng thi ảo FLYER – Con giỏi tiếng Anh tự nhiên, không gượng ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi thử & bài luyện tập mọi cấp độ Cambridge, TOEFL, IOE, thi vào chuyênm,,,

Học hiệu quả mà vui với tính năng mô phỏng game độc đáo như thách đấu bạn bè, games từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, chữa bài luyện Nói chi tiết với AI Speaking

Theo sát tiến độ học của con với bài kiểm tra trình độ định kỳ, báo cáo học tập, app phụ huynh riêng

Tặng con môi trường luyện thi tiếng Anh ảo, chuẩn bản ngữ chỉ chưa đến 1,000VNĐ/ngày!

Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Thảo
Phương Thảo
Your second life begins when you realize you only have one.

Related Posts